Kort om föreningens historik

År 1927, tre år efter att föreningen grundades (1924), föreslog Svensk-Österbottniska Samfundet (SÖS) att OA skulle börja verka som en naturvetenskaplig underavdelning till SÖS. Så blev det också ända fram till år 1984 då OA registrerade sig som en självständig förening. Vid det laget var föreningen stor med en omfattande verksamhet och eget ekonomiskt ansvar. Från år 1933 hade även vetenskapliga samlingar börjat insamlas av OA:s medlemmar, vilket lade grunden till det museum som föreningen drev fram till år 2000. Mer om samlingarna och vad de innehåller kan du läsa här.

De första decennierna var OAs verksamhet inriktad till stor del på entomologi (insekter) och botanik (växter), medan det på senare tid har koncentrerats mycket på ornitologi (fåglar). OAs medlemmar har genom tiden haft stort inflytande både inom den egna verksamheten, men också på en mer landsomfattande nivå. Häckfågelbeståndet på Valsörarna följs fortfarande upp vart tredje år enligt samma mönster som C.G. Taxell började med år 1931. Finlands årliga fågelrallytävlingar har sitt ursprung i en tävling som startades upp av fyra OA-medlemmar på 1950-talet. 

Valsörarnas biologiska station är en viktig knutpunkt i föreningens verksamhet. Här görs häckfågelinventeringar vartannat år, ringmärkning av bl.a. pärlugglor och på senare år även fladdermusforskning inom projektet KvarkenBats.

Idag har föreningen ca 200 medlemmar som deltar i allt från fågelinventeringar till bekämpning av vresrosor. Allt sedan föreningen grundades fram tills idag har det under vinterhalvåret hållits månadsmöten med vetenskapliga föredrag, samlats in naturobservationer under månadsmöten och via Oaves, och det har ordnats exkursioner och resor. Vill du ta dig en titt på OAs tidigare föredrag, exkursioner och resor så hittar du dem här.

Mer information om OA:s historia finns i följande artiklar i OA-Natur:
Ostrobothnia Australis 1924-2014 (OA-natur årgång 16, 2014)
Festtal vid OAs 90-års-jubileum (OA-natur årgång 17, 2015)