KvarkenBats

KvarkenBats är ett projekt som inleddes sommaren 2013 med huvudmålsättningen att undersöka migrerande fladdermöss i Kvarken. Trollpipistrellen (Pipistrellus nathusii), som i Finland klassas som en sårbar (VU) art, har stått i fokus. Denna fladdermusart är en långdistansflyttare som migrerar 1000–2000 km varje höst till sina övervintringslokaler i Mellaneuropa. Tidigare har uppfattningen varit den att migrationen av trollpipistrell endast förekom i de sydligaste delarna av Finland.

Så sent som år 2010 påträffades de första trollpipistrellerna i Österbotten. Sedan dess har de regelbundet påträffats längs den österbottninska kusten i samband med utredningar för vindkraftsplanering, dock huvudsakligen under höstmigrationen. Tills vidare känner man inte till föryngringskolonier av trollpipistrell i Österbotten, utan alla påträffade är sannolikt flyttande. Hypotesen i KvarkenBats-projektet är att trollpipistrellerna flyger via Valsörarna över Kvarken till Sverige för att sedan fortsätta sin migration söderut till övervintringslokalerna i Mellaneuropa.

Inom projektet har fladdermössens förekomst undersökts med passiva fladdermusdetektorer (AnaBat) och i mindre utsträckning genom radiotelemetri, dvs genom att följa radiosändarförsedda fladdermöss. Resultat som hittills stöder hypotesen är att trollpipistreller dykt upp under höstmigrationen både på Valsörarna (2013–2016) och Holmö gadd (2014–2016) under projektets fyra säsonger (2013–2016) samt att två radiomärkta individer har lämnat Valsörarna med riktning västerut mot Sverige. Dessa återlokaliserades inte på svenska sidan, så slutlig dokumentation på fladdermöss som flugit hela vägen över till Sverige har inte kunnat fås med projektets nuvarande undersökningsmetoder. Resultaten som har uppnåtts har dock kommit att förändra synen på fladdermössens migrationsrutter i Finland men har framförallt sporrat till att ta i bruk ny metodik som slutligen kan belägga fladdermusmigrationen över Kvarken.

År 2017 fortsätter således undersökningarna av trollpipistrellernas migration på Valsörarna inom ramen för ett mer omfattande projekt som går under namnet Kvarken Flada. Projektet samordnas av Forststyrelsen, och OA är med som finansiär. Projektet möjliggör genomförandet av planer som inte kunnat förverkligas finansiellt enbart i OA:s regi, bl.a. genom omfattande automatiserad radiotelemetri av de migrerande trollpipistrellerna.

Resultaten från KvarkenBats två första år finns publicerade i OA-Natur 2014 och 2015.

För mera information om projektet, kontakta Niclas Fritzén på tel: 050 322 2347 eller nrefternamn(at)gmail.com.

 

Pressmeddelande 17.12.2018: För första gången avslöjas trollpipistrellens migrationsrutt över Kvarken till Sverige

 


Trollpipistrellens (Pipistrellus nathusii) migration över Kvarken undersöks vid Valsörarnas biologiska station (Valsörarna 4.9.2016). Foto: Niclas Fritzén

 

KvarkenBats har understötts av följande bidragsgivare:

            

 

Samarbetsparter är bl.a: