Tillbaka

Skogsrestaureringsläger på Mickelsörarna 5-9.8 2024

26.06.2024 kl. 20:51
Skogsrestaureringslägret 5-9.8 är en del av OA:s 100-årsjubileum och Jakobstadsnejdens Naturs 50-årsjubileum. Det är också en viktig del av verksamheten inom Oravaisnejdens Natur. Lägret ordnas med understöd från Föreningen Konstsamfundet. Anmälning senast 1.8.


Robert Back och familjen Rådström bekantar sig med en av de restaurerade provytorna från 2009. Foto: Ralf Wistbacka 

Ostrobothnia Australis ordnar ett skogsrestaureringsläger på Mickelsörarna 5-9.8 tillsammans med Jakobstadsnejdens Natur (JNN) och Oravaisnejdens Natur (ONN). Lägret en del av OA:s 100-årsjubileum och JNN:s 50-årsjubileum. Det är också en viktig del av verksamheten inom Oravaisnejdens Natur.

Bakgrund

Under de senaste 60 åren har antalet naturskogar i den österbottniska naturen snabbt minskat och har ersatts med tallplantager. Omvandlingen av naturliga skogar till monokulturer har medfört en rad utmaningar för miljön och ekosystemen. Att återställa naturliga skogar i skärgården är av avgörande betydelse för att återställa ekologisk balans, främja biodiversitet och bevara den unika skärgårdsmiljön. Det handlar inte bara om att återinföra mångfalden av inhemska fågel-, insekt-, växt- och trädarter utan också om att återge skärgården dess naturliga skönhet och ekologiska integritet, vilket i sin tur gagnar både lokalsamhället och naturen själv.

Mickelsörarna är en ögrupp i ytterskärgården i Vörå kommun. Mickelsörarna består av såväl karga små kobbar och skär som hör ytterskärgården till, men även större skogbevuxna öar, vilka i tiderna varit bebodda. Området ingår numera i Natura 2000-området Kvarkens skärgård, men innan området skyddades hann stora arealer värdefull och artrik naturskog avverkas och ersättas med tallplanteringar. För att återfå värdena krävs långsiktig restaurering, något som Ostrobothnia Australis rf (OA) i samarbete med andra aktörer såsom Jakobstadsnejdens natur (JNN) och Forststyrelsen påbörjat år 2008–2014 genom ett gemensamt restaureringsprojekt.

Den process som OA, tillsammans med andra aktörer inlett under perioden 2008–2014, för att gynna utvecklingen till mer naturenliga skogar kommer att ta tid och borde på sikt omfatta alla partier med planterade tallar på frodigare boniteter (åtminstone MT och OMT).

På de talkoläger som anordnats tidigare har man huvudsakligen använt sig av följande metoder:

  • Skapande av naturliga luckor och störningar: genom att skapa naturliga luckor i skogen, antingen genom skogsbränder eller manuellt ingrepp, kan man efterlikna naturliga ekologiska processer. Det gynnar mångfalden av växter och djur.
  • Skapandet av död ved: lämna döda träd eller stubbar i skogen främjar en rad ekologiska processer. Död ved är livsviktig för många organismer, inklusive insekter, svampar och mikroorganismer som bryter ned materialet och omvandlar det till näring för andra organismer. Dessutom fungerar död ved som boplatser och födokällor för fåglar och däggdjur. I arbetet har man skapat död ved till exempel genom ringbarkning och fällning av träd.

På sikt torde den viktigaste delen av restaureringsprocessen vara uppkomsten av gran-björkdominerad blandskog och restaureringsmetodiken kunde gärna anpassas enligt detta så att de ytor som öppnas görs större.

De åtgärder som utförts tidigare har följt upp under 2022 och 2023. Överlag kan man konstatera att restaureringen lycktas bra, och målsättningen i år är att arbeta vidare med de områden som granskats de senaste åren.

Från OA-Natur 2014: Skogsrestaurering på Mickelsörarna 2013

Anmälning och praktisk information

Antalet deltagare är maximalt 10. Vid kö till anmälningar har motorsågsmän eller motorsågskvinnor förtur. OA:s talkoförsäkring gäller på lägret.

Avfärd sker från tre ställen.

  1. Vi åker i första hand från Bådans hamn (Nykarleby) med Robert Backs båt och där ryms 1+7 personer plus packning (OBS! alla skall ta med 10 liter eget dricksvatten). Start må 5.8 kl. 10.00.
  2. Aurelia Rådström kan köra 1–2 personer från Norrskat (Köklot) med Forststyrelsens båt med start preliminärt må 5.8 kl. 10.00. (OBS alla skall ta med 10 liter eget dricksvatten).
  3. Magnus Rådström kommer med egen båt från Västerö (Maxmo) och kan ta 1–2 passagerare. Preliminär start MÅ 5.8 kl. 10.00. (OBS! alla skall ta med 10 liter eget dricksvatten).

Vi har således gott om båtar för transporter till arbetsplatsen på Stora Källskäret. Ifall långväga resenärer anländer från södra Finland kan vi avtala om senare avgång för någon av båtarna. 

På måndag kväll 5.8 är det introduktion då Aurelia Rådström berättar om planen för restaureringen och praktiska saker diskuteras. Tre hela arbetsdagar borde vi genomföra dvs tisdag, onsdag och torsdag. Fredagen har vi eventuellt ett kort utflykt före hemfärden.

Deltagarna skall ha egen motorsåg plus skyddsutrustning. Alternativt kan man arbeta med barkningsjärn för att ringbarka tallar. Tag med eget barkjärn om du har + arbetshandskar. Lägret bekostar bensinkostnader för resor till och under lägret samt bensin och olja för motorsågarna. Låsbara lagringsutrymmen för utrustningen torde finnas.

Vi bor som förut i första våningen i Naturstationen. Logi bekostas av lägret. Vi har två köksor; Birthe Wistbacka och Annica Finne. De håller till i köket i andra våningen. Kylskåp finns och en gasflaska för spisen kommer att skaffas. De bjuder på morgonmål, lunch-ingredienser för fältlunch och middag. Peter Remahl från Solkusten kommer att köra köksorna och maten från Norrskat må 5.8 ca kl 10. och hem igen torsdag eftermiddag den 8.8. Vi räknar med att vi har ett samkväm med pidro mm och blir kvar till fredag. Vi äter i cafeterian på torsdag kväll, om ingen storm hotar på fredag.

 

Anmälningar: Ralf Wistbacka 050–5166817, ralf@wbe.fi SENAST den 1.8. 

 

Ansvarig lägerledare och båtkapten: Aurelia Rådström, 040 729 2260, Aurelia.Radstrom@metsa.fi

Båtkapten i norr: Robert Back 041–4630451; robert.back@multi.fi

Båtkapten i öster: Magnus Rådström; 040–1880539, magnus@wasatreeworks.fi

VÄLKOMNA!